List biskupov Slovenska mladým

Prinášame Vám celé znenie listu biskupov Slovenska pre mladých pri príležitosti 38. Svetového dňa mládeže.

Drahí mladí, dnes na 38. svetový deň mládeže sa k vám prihováram aj mene ostatných otcov biskupov. Je to špeciálny deň, ale chcem vás uistiť, že to nie je jediný deň, kedy na vás myslíme. Túžime po tom, aby ste vnímali, že stojíme pri vás aj v týchto časoch, kedy nám možno téma „Radostní v nádeji“, ktorú určil Svätý Otec František na tento deň príde zvláštna. Keď nám zaznie, aby sme boli radostní, automaticky nám napadne otázka: „A ako? Prečo?“ Len preto, že sa to má? Chcem vám povedať: Radostní nie sme preto, že všetky okolnosti sú skvelé a jednoduché. Ale preto, že Ježiš je tu. Je s nami. A záleží mu na každom človeku - obzvlášť na mladých ľuďoch. Nádej môžeme mať preto, lebo nás Kristus posilňuje. Dôvera v neho vzbudzuje nádej a pomáha, aby aj naša malá snaha urobila tento svet lepším, naše domovy miestom prijatia a naše chrámy a spoločenstvá miestami otvorenosti. Ďakujem vám, že to tvoríte. Nestrácajte nádej a nebojte sa. Je vo vás dostatok “svetla” aby ste žiarili, ako k tomu vyzval Svätý Otec na SDM v Lisabone. My chceme v tomto neistom svete kráčať spolu s vami a počuť vás. Žehnáme každému jednému z vás. Nech vám Pán dá Ducha sily, lásky a odvahy. Sme za vás vďační.

Mons. Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity pri KBS

 

Posolstvo Svätého Otca Františka na 38. svetový deň mladých

V nádeji sa radujte! (Rim 12, 12)

Drahí mladí!

 V auguste tohto roka som sa stretol so stovkami tisícok vašich rovesníkov z celého sveta, ktorí sa zišli v Lisabone na Svetových dňoch mládeže. V čase pandémie, uprostred toľkých neistôt, sme živili nádej, že sa táto veľká oslava stretnutia s Kristom a s ostatnými mladými ľuďmi uskutoční. Táto nádej sa naplnila a pre mnohých z nás, ktorí sme tam boli – vrátane mňa – prekonala všetky očakávania! Aké krásne bolo naše stretnutie v Lisabone! Skutočný zážitok premenenia, explózia svetla a radosti!

Na konci záverečnej svätej omše na Campo da Graça (Pole milosti, pozn. prekl.) som naznačil ďalšiu etapu našej medzikontinentálnej púte v roku 2027: Soul v Kórei. Ešte predtým som vás však pozval na stretnutie v Ríme v roku 2025, na Jubileum mladých, kde aj vy budete „pútnikmi nádeje“.

 Vy mladí ľudia ste v skutočnosti radostnou nádejou Cirkvi a ľudstva, ktoré je stále na ceste. Rád by som vás vzal za ruku a kráčal s vami po ceste nádeje. Chcel by som s vami hovoriť o našich radostiach a nádejach, ale aj o smútku a úzkosti našich sŕdc a trpiaceho ľudstva. V nastávajúcich dvoch rokoch prípravy na jubilejný rok budeme najprv meditovať nad Pavlovým výrazom „v nádeji sa radujte“ (Rim 12, 12) a potom sa hlbšie zamyslíme nad výrokom proroka Izaiáša: „Tí, čo dúfajú v Pána, budú putovať a neomdlejú“ (porov. Iz 40, 31).

Celé posolstvo si môžete prečítať na tomto linku: Katolicka cirkev na Slovensku (kbs.sk)

Foto: Vatican media

 

Začína Tyždeň cirkvi pre mládež

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Slovensku od 20. novembra 2023 začína Týždeň Cirkvi pre mládež (TCPM). Iniciatívu po 15-krát zastrešuje Rada pre mládež a univerzity spolu s mládežníckymi organizáciami Erko a ZKSM. Tento týždeň vyvrcholí 26. novembra na 38. svetový deň mládeže. 15. ročník TCPM nesie motto Radostní podľa témy, ktorú vybral na 38. svetový deň mládeže pápež František (Radostní v nádeji/Rim 12,12).

„Motto Radostní sme zvolili na základe témy, ktorú vybral pápež František na 38. svetový deň mládeže Radostní v nádeji. Myslím si, že mladí takí jednoducho sú. Všade, kde prídu, prinášajú radosť. Veľmi to bolo vidno aj v Lisabone, kde sa konali SDM v lete tento rok. Túžime, aby vďaka mladým táto radosť bola všade – najmä v menších spoločenstvách a farnostiach,” povedal Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež a univerzity. Každá farnosť alebo spoločenstvo sa môže zapojiť do tohto týždňa. Či už duchovnými, spoločenskými alebo  športovými aktivitami.

„Pre farnosti a spoločenstvá sme vytvorili a stále aktualizujeme zoznam možných aktivít ako inšpiráciu. Aj z nich si tí, ktorí sa budú chcieť zapojiť, môžu vybrať a  zorganizovať čosi pre mladých. Rovnako sme pripravili aj grafický balíček, ktorý obsahuje plagát a rôzne grafiky, ktoré daná farnosť alebo spoločenstvo môže použiť na propagáciu svojich aktivít,” povedala Miroslava Siteková z eRKa. Plagát, ako aj rôzne iné materiály, je možné nájsť TU

Týždeň Cirkvi pre mládež prinesie aj sériu diecéznych stretnutí mládeže. Na podujatia pozývajú v Bratislave, Bardejove, Spišskej Novej Vsi, Cinobani, Nitre a v Žiline. V Spišskej diecéze chystajú päť dekanátnych stretnutí.  

Témou tohtoročného Svetového dňa mládeže, ktorú vybral Svätý Otec, aby sa slávila v partikulárnych cirkvách je: „Radujte sa v nádeji.“ (porov. Rim 12,12) Sv. Otec napísal k tomuto dňu aj posolstvo, ktoré je možné si prečítať zatiaľ v angličtine.  Oficiálny preklad do slovenčiny pripravujeme.  38. svetový deň mládeže je aj cestou prípravy na Jubileum mladých v rámci Jubilejného roku 2025, ktorého mottom je Pútnici nádeje.

“Týždeň Cirkvi pre mládež je pozvánkou pre všetkých, ktorým na mladých v Cirkvi záleží. Ale aj výzvou vytvoriť pozvanie a priestor pre tých, ktorí v nej svoje miesto hľadajú.” zakončil Mgr. Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež a univerzity. 

 

Žiť nádej: témy nastávajúcich SDM

Ešte stále nám ušiach znie hudba a v očiach žiari svetlo Svetových dní v Lisabone: hudba a svetlo, ktoré sa stávajú príchuťou a vôňou života pastorácie mladých. Dnešné vyhlásenie tém najbližších Svetových dní mládeže, ktoré sa budú sláviť na diecéznej úrovni, dáva impulz do budúcnosti tohto kráčania. Pápež František totiž vybral témy dvoch Svetových dní mládeže 2023 a 2024, ktoré budú základnými etapami príprava na Jubileum mladých v rámci veľkého Jubilea 2025, ktorého témou aj cieľom je pozvanie stať sa „pútnikmi nádeje“.

Na Sviatok Krista Kráľa 26. Novembra 2023 sa bude sláviť 38. Svetový deň mladých s témou „V nádeji sa radujte (Rim 12,12). V roku 2024 sa bude sláviť 39. Svetový deň mladých a bude venovaný téme „Tí, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu“ (porov. 40,31)

„Radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešných čias, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristových učeníkov“, čítame v Pastorálnej konštitúciu Gaudium et spes z roku 1965. V dnešných náročných časoch sa Cirkev -  tak ako vtedy – snaží zapáliť nádej vo svete a spolieha sa najmä na mladých ľudí, ktorí sú protagonistami dejín a „misionármi nádeje“.

V posynodálnej apoštolskej exhortácii Christus vivit pápež František poukázal na Krista ako na toho, ktorý je „naša nádej a najkrajšia mladosť tohto sveta“. (Christus Vivit 1) Prostredníctvom tém nasledujúcich Svetových dní mládeže pápež pozýva mladých prehĺbiť význam kresťanskej nádeje a svedčiť o tom, že Kristus je živý.

Ale čo je nádej? A prečo je prezentovaná v spojení s radosťou? Tieto otázky určite povedú k reflexii nad pastoráciou mladých na celom svete.  Isté je, že obe dimenzie boli silne prítomné na SDM v Lisabone. Portugalské SDM neboli len slávnosťou, ktorá ukázala nadšenú tvár mládeže schopnej tešiť sa, oslavovať, dúfať v nový svet a robiť všetko preto, aby jej hlas bolo počuť. Portugalsku celá Cirkev sa naučila dúfať a radovať sa; dúfať napriek pochmúrnym predpovediam o tom, že nové generácie sa už vzdali úlohy hľadať „čosi viac“ v živote. Veď čo iné je kresťanská nádej, ak nie hnacím motorom, ktorý je schopný zmeniť aktuálny svet na „funkčný“? Práve preto ponúknuté témy nie sú  pozvaním hľadieť dopredu, ale výzvou, ktorá už zaznela v spomínanej konštitúcii Gaudium et Spes, mať oči upreté na súčasnosť s vedomím, že je to prvé miesto, kde sa formuje budúcnosť.

Oficiálne vyhlásenie tém Dikastériom pre laikov, rodinu a život nájdete na: www.laityfamilylife.va

Zdroj:  https://www.avvenire.it/giovani/pagine/vivere-di-speranza-ecco-i-temi-delle-prossime-gmg 

 

Cirkev na Slovensku bude opäť sláviť Týždeň Cirkvi pre mládež

Od 20. do 26. novembra 2023 bude na Slovensku osemnásty Týždeň Cirkvi pre mládež. Tento týždeň je zvlášť venovaný mládeži, keď si Cirkev pre nich necháva čas a je otvorená s mladými diskutovať a počúvať ich radosti starosti nové podnety a nápady. Vyvrcholením týždňa je sviatok Krista Kráľa, ktorý pápež František ustanovil aj ako Svetový deň mladých. 

Témou tohtoročného Týždňa Cirkvi pre mládež je Vojsť do domu a začuť. Téma je inšpirovaná citátom z Lukášovho evanjelia z prvej kapitoly: „Vošla do domu a pozdravila Alžbetu. Len, čo  Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.” Lk 1,40 – 41

„Chceme pokračovať v téme SDM 2023, keď sme sa zamysleli nad vykročením Panny Márie a ponáhľaním sa k Alžbete. Vnímame, že ďalším krokom je počúvať, čo nám Duch Svätý skrz našich bratov a sestry v ,dome' Cirkvi chce hovoriť.” uviedol Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež.  Rada pre mládež a univerzity v spolupráci so ZKSM a eRKom, diecézami a mládežníckymi organizáciami pripravuje bohatý program, do ktorého sa bude môcť zapojiť každá farnosť alebo spoločenstvo či skupina mladých ľudí. 

Okrem duchovných aktivít mladí sa budú môcť zapojiť aj do florbalového turnaja, ktorý bude mať celoslovenské kolo práve v tomto týždni. Diecézne kolá budú prebiehať spravidla v októbri. „Veríme, že počas tohto týždňa mladí budú môcť znova objaviť a nájsť domov v srdci Cirkvi – vo svojich farnostiach a miestnych spoločenstvách,”  uviedla Mária Kuličová, administrátorka Rady pre mládež a univerzity.

„Chceme, aby mladí v prvom rade vošli do domu svojej lokálnej Cirkvi a boli prijatí a vypočutí, ale rovnako aby mali možnosť začuť, čo im Boh hovorí, aby sa zachvelo ich srdce v Duchu Svätom ako Alžbete, keď začula Máriin pozdrav. Preto pozývame už teraz farnosti a spoločenstvá, aby začali rozmýšľať, čo by mohli priniesť mladým v tento týždeň.” dodal tajomník Rady pre mládež a univerzity pri KBS.

Všetky aktuality a informácie a materiály k tomuto týždňu budú zverejňované postupne na www.mladez.kbs.sk a na sociálnych sieťach. 

Prebraté z:  Cirkev na Slovensku bude opäť sláviť Týždeň Cirkvi pre mládež (tkkbs.sk), foto: Vatican Media

 

Žiariť, počúvať a nebáť sa.

Na záver SDM v Lisabone pápež František spolu so 700 biskupmi a 10 000 kňazmi predsedal sv. omši v Parque Tejo. Prinášame úryvok z homílie. 

„Pane, dobre je nám tu“ (Mt 17, 4). Tieto slová povedal apoštol Peter Ježišovi na vrchu Premenenia a chceme si ich po týchto intenzívnych dňoch osvojiť aj my. Je krásne, čo sme zakúsili s Ježišom, aj to, čo sme prežili spolu, a je krásne, ako sme sa modlili s tak veľkou radosťou v srdci. A potom si môžeme položiť otázku: Čo si so sebou odnesieme späť do údolia každodenného života?

Na túto otázku by som chcel odpovedať tromi slovesami, ktoré nadväzujú na evanjelium, ktoré sme počuli: Čo si berieme so sebou? Aby sme žiarili, počúvali a nebáli sa. Na otázku, čo si berieme so sebou, odpovedám týmito tromi slovami:

Žiariť, počúvať a nebáť sa. Po prvé, žiariť. Ježiš sa premenil, evanjelium hovorí, že „jeho tvár zažiarila sťa slnko“ (Mt 17, 2). Práve ohlásil svoje umučenie a smrť na kríži, a tým rozbil obraz mocného, svetského Mesiáša a sklamal očakávania učeníkov. Teraz, aby im pomohol prijať Boží plán lásky pre každého z nás, Ježiš berie troch z nich - Petra, Jakuba a Jána -, vedie ich na vrch a premieňa sa. A tento „kúpeľ svetla“ ich pripravuje na noc umučenia.

Priatelia, drahí mladí, aj dnes potrebujeme trochu svetla, záblesk svetla, ktoré je nádejou, aby sme čelili mnohým temnotám, ktoré nás v živote napádajú, mnohým každodenným porážkam, aby sme im čelili svetlom Ježišovho zmŕtvychvstania, pretože on je svetlo, ktoré nezhasína, on je svetlo, ktoré svieti aj v noci. „Náš Boh nám osvietil oči“, hovorí kňaz Ezdráš (Ezd 9, 8). Náš Boh osvecuje. Osvecuje náš zrak, osvecuje naše srdce, myseľ, osvecuje našu túžbu niečo v živote dosiahnuť, a to vždy Pánovým svetlom.

Chcel by som vám však povedať, že nás neosvieti to, keď sa postavíme pod svetlo reflektorov. Nestaneme sa žiarivými, keď ukážeme dokonalý obraz, úhľadný, dobre vypracovaný, nie, to nie, ani keď sa cítime silní a úspešní. Silní, úspešní, ale nie žiariví. Žiarime vtedy, keď prijímame Ježiša a učíme sa milovať ako On. Milovať ako Ježiš, to nás robí žiarivými. To nás vedie ku konaniu skutkov lásky. Neklam sa, priateľka, priateľ, budeš svetlom v ten deň, keď budeš konať skutky lásky. Ale keď namiesto toho, aby si konal skutky lásky, vidíš sebecky len samého seba, vtedy svetlo zhasne.

Prebraté z : www.vaticannews.va/sk

Celý text  príhovoru pápeža Františka môžete nájsť na: Pápež mladým v homílii: Počúvajte Ježiša a nebojte sa, ste svetlom našich čias - Vatican News

Text preložil: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News: sr. Zuzana Škrinárová, SSS

 

„V umení stúpať - na vrch – nie je dôležité nespadnúť, ale dôležité je nezostať ležať“.

V sobotu 5. augusta 2023 sa vo večerných hodinách konala modlitbová vigília ako súčasť programu SDM. Prinášame úryvok z príhovoru Svätého Otca Františka.

Drahí bratia a sestry, dobrý večer!

Mám veľkú radosť, že vás vidím! Ďakujem vám, že ste cestovali, že ste išli pešo, a ďakujem vám, že ste tu! A myslím, že aj Panna Mária musela cestovať, aby sa stretla s Alžbetou: „Vstala a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39). Môžeme sa spýtať: prečo Mária vstáva a ponáhľa sa za svojou sesternicou? Iste, práve sa dozvedela, že jej sesternica je tehotná, ale ona je tiež v požehnanom stave: prečo teda išla, keď sa jej nikto nepýtal? Mária robí nevyžiadané a nepovinné gesto; Mária ide, lebo miluje, a „kto miluje, letí rád“ (Napodobňovanie Krista, III, 5). To je to, čo s nami robí láska.

Máriina radosť je dvojaká: práve dostala anjelovo posolstvo, že prijme Vykupiteľa, a tiež správu, že jej sesternica je tehotná. Je to zaujímavé: namiesto toho, aby myslela na seba, myslí na inú. Prečo? Pretože radosť je misionárska, radosť nie je pre jedného, má niečo priniesť. Pýtam sa vás: vy, ktorí ste tu, ktorí ste sa prišli stretnúť, nájsť Kristovo posolstvo, nájsť krásny zmysel života, necháte si ho pre seba alebo ho prinesiete iným? Čo si myslíte? Ja vás nepočujem... Mám ho zaniesť iným, pretože radosť je misionárska! Zopakujme si to všetci spoločne: radosť je misionárska! A tak túto radosť prinášam iným.

Ale túto radosť, ktorú máme, nám pripravili iní, aby sme ju mohli prijať. Pozrime sa teraz späť, na všetko, čo sme dostali: to všetko pripravilo naše srdcia na radosť. Všetci, ak sa obzrieme späť, máme ľudí, ktorí boli lúčom svetla pre náš život: rodičia, starí rodičia, priatelia, kňazi, rehoľníci, katechéti, animátori, učitelia... Sú ako korene našej radosti. Teraz si vo chvíli ticha každý spomeňme na tých, ktorí nám v živote niečo dali, ktorí sú ako korene radosti.

Prebraté z : www.vaticannews.va/sk

Celý text  príhovoru pápeža Františka môžete nájsť na: Pápež na vigílii s mladými: Umenie nie je nespadnúť, ale nezostať ležať - Vatican News

Text preložil: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News: o. Martin Jarábek

 

Ježišova cesta, to je Boh, ktorý vychádza zo seba, vychádza zo seba, aby kráčal medzi nami.

V piatok 4. augusta 2023 večer sa Park Eduarda VII. sa konala krížová cesta, ktorá bola plná vizuálnych efektov, hudby, spevu, tanca a svedectiev. Na jej úvod Svätý Otec odložil pripravený príhovor a prehovoril k mladým zo srdca. Prečítajte si slová, ktoré pápež miesto pripraveného príhovoru povedal mladých celého sveta. 

Drahé sestry a bratia, dobrý večer!

Dnes budete kráčať s Ježišom. Ježiš je Cesta a my budeme kráčať s Ním, pretože On kráčal. Keď bol medzi nami, Ježiš kráčal. Chodil, uzdravoval chorých, staral sa o chudobných, prinášal spravodlivosť, chodil, kázal a učil. Ježiš kráčal, ale cesta, ktorá sa nám najviac vryla do srdca, je cesta Kalvárie, cesta kríža. A dnes budeme kráčať s modlitbou, my všetci a aj ja si v modlitbe obnovujem krížovú cestu. A pozerajme na Ježiša, ktorý ide okolo, a kráčajme s ním. On je cesta.

Ježišova cesta, to je Boh, ktorý vychádza zo seba, vychádza zo seba, aby kráčal medzi nami. To, čo tak často počúvame pri svätej omši: „Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami.“ Pamätáte si? A Slovo sa stalo telom a kráčalo medzi nami. A urobil to z lásky. A kríž, ktorý sprevádza každý Svetový deň mládeže, je ikonou, je reprezentovaním tejto cesty. Kríž je najväčším zmyslom najväčšej lásky, tej lásky, ktorou chce Ježiš objať náš život. Náš život? Áno, aj tvoj, život každého jedného z nás. Ježiš kráča pre mňa. Všetci si to musíme povedať. Ježiš začína túto cestu za mňa, aby za mňa obetoval svoj život. A nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov, kto položí svoj život za iných. Nezabudnite na to. Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život, a Ježiš to učil. Preto keď sa pozeráme na kríž, je to tak bolestné, také ťažké, vidíme krásu lásky, ktorá dáva svoj život za každého z nás.

Jeden veľmi veriaci človek hovorieval vetu, ktorá sa ma veľmi dotkla. Znela takto: „Pane, skrze tvoje nevýslovné utrpenie môžem uveriť v lásku“. „Pane, skrze tvoju nevýslovnú agóniu môžem veriť v lásku“. A Ježiš kráča, ale na niečo čaká, čaká na to, že ho budeme sprevádzať, čaká, že uvidíme... Neviem, čaká, že uvidí otvorené okná mojej duše, tvojej duše, duše každého jedného z nás. Aké škaredé sú uzavreté duše, čo sejú smerom dnu a usmievajú sa dovnútra! To nemá zmysel! Ježiš kráča a čaká so svojou láskou, čaká so svojou nežnosťou, aby nás potešil, aby nám utrel naše slzy.

Teraz vám položím otázku, ale neodpovedajte na ňu nahlas, každý z vás si na ňu odpovie sám sebe: „Plačem z času na čas? Sú v živote veci, ktoré ma rozplačú?“ Všetci sme v živote plakali a znovu budeme plakať. A tu je s nami Ježiš, plače s nami, pretože nás sprevádza v temnote, ktorá nás vedie k plaču.

Budeme mať chvíľku ticha a každý z nás povie Ježišovi, prečo v živote plače, každý z nás mu to teraz v tichu povie.

(Chvíľa ticha)

Ježiš so svojou nežnosťou zotrie naše skryté slzy. Aké smutné sú chvíle našej osamelosti! On je tu, On chce našu samotu vyplniť. Ježiš chce nahradiť náš strach, tvoj strach, môj strach, tie temné obavy, chce ich naplniť svojou útechou a čaká, aby nás postrčil, aby sme prijali riziko milovať. Pretože to viete, viete to lepšie ako ja: milovať je riskantné. Musíte prijať riziko milovať. Je to riziko, ale stojí za to ho podstúpiť, a On nás v tom sprevádza. Vždy nás sprevádza. Vždy kráča s nami. On je vždy s nami počas celého nášho života. Nechcem hovoriť viac. Dnes budeme kráčať s Ním po ceste Jeho utrpenia, po ceste našich obáv, po ceste našej osamelosti.

Teraz vo chvíľke ticha nech sa každý z nás zamyslí nad svojím vlastným utrpením, zamysli sa nad svojou vlastnou úzkosťou, zamyslí sa nad svojím vlastným trápením. Nebojte sa, myslite na ne a myslite na túžbu, aby sa duša opäť usmievala.

(Chvíľa ticha)

A Ježiš kráča ku krížu, zomiera na kríži, aby sa naša duša mohla usmievať. Amen.

 

Prebraté z : www.vaticannews.va/sk

Text preložil: Martin Jarábek

 

Si zavolaný po mene!

Prinášame ti úryvok príhovoru pápeža Františka z otváracieho ceremoniálu SDM v Parku Eduarda VII. v Lisabone zo štvrtka 3. augusta.

 

Drahí mladí, dobrý večer!

Vitajte a ďakujem vám, že ste prišli, som rád, že vás vidím! Som šťastný, že počujem príjemný hurhaj, ktorý sa od vás šíri, a som rád, že sa môžem nakaziť vašou radosťou. Je skvelé byť spolu tu v Lisabone: pozval som vás sem ja aj patriarcha, ktorému ďakujem za jeho slová, taktiež vaši biskupi, kňazi, katechéti a animátori. Ďakujme všetkým, ktorí vás zavolali, a všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby sa toto stretnutie mohlo uskutočniť, a vyjadríme to hlasným potleskom! Ale je to predovšetkým Ježiš, ktorý vás pozval: Poďakujme Ježišovi ďalším hlasným potleskom!

Nie ste tu náhodou. Pán vás zavolal nielen v týchto dňoch, ale od začiatku vašich dní. On nás všetkých zavolal na začiatku nášho života. Áno, zavolal vás po mene: v Božom slove sme počuli, že nás zavolal po mene. Skúste si predstaviť tieto tri slová napísané veľkými písmenami; a potom si pomyslite, že sú napísané vo vnútri každého z vás, vo vašich srdciach, akoby tvorili nadpis vášho života, zmysel toho, kým si: Si zavolaný po mene, ty aj ty, my všetci, ktorí sme tu, aj ja, my všetci sme boli zavolaní po mene.

Neboli sme pozvaní automaticky, boli sme pozvaní po mene. Pomyslime na to: Ježiš ma zavolal mojím menom. Sú to slová zapísané do srdca. A potom pomyslime na to, že sú zapísané dovnútra každého z nás, do našich sŕdc, a tvoria určitým spôsobom dôvod tvojho života a zmysel toho kým sme. Bol si pozvaný po mene! Nikto z nás nie je kresťanom náhodou: všetci sme boli povolaní po mene.

Na začiatku našej životnej cesty, ešte pred talentami, ktoré máme, pred tieňmi a ranami, ktoré v sebe nosíme, sme boli povolaní. Boli sme povolaní, pretože sme milovaní. Aké je to krásne! V Božích očiach sme vzácne deti, ktoré každý deň volá, aby ich objal a povzbudil; aby z každého z nás vytvoril jedinečné a originálne dielo; každý z nás je jedinečný, je originálny a krásu toho všetkého nemôžeme prehliadnuť.

 

Prebraté z : www.vaticannews.va/sk

Celý text  príhovoru pápeža Františka môžete nájsť na: Pápež na uvítacom ceremoniáli SDM: Boh ťa volá po mene - Vatican News

Text preložil: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News: Sr. Zuzana Škrinárová SSS, o. Martin Jarábek

 

Jedny SDM končia, iné začínajú...

Lisabon sa opäť vracia do bežných koľají a naši mladí pútnici pomaly prichádzajú domov. Aké boli SDM v portugalskej metropole? Určite výnimočné. Prinášame vám pár slovenských a svetových údajov o tejto udalosti roka. 

Na SDM sa zúčastnilo približne 2000 mladých ľudí zo Slovenska. Celkový počet zúčastnených sa vyšplhal k číslu 1,5 milióna. 

Mladí zo Slovenska putovali 14 autobusmi a rovnako mnohí sa dopravili lietadlami, vlakmi, niektorí autami a jedna odvážna skupina prišla aj na bicykloch.

 

V slovenskej výprave boli traja biskupi Mons. Tomáš Galis, Mons. Peter Beňo, Mons. Milan Lach, ktorí sa mladým prihovorili počas slovenských katechéz v centre Lisabonu v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho.

Takisto mladých pútnikov sprevádzalo na púti 80 kňazov, rehoľníčok a rehoľníkov.

 

Na spoluorganizácií tohto jedinečného podujatia sa podieľalo aj 32 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z radov mladých Slovákov.. Svoje schopnosti a zručnosti vložili do spoločného dobra všetkých a pomáhali centrálnemu Lisabonskému tímu už pred SDM. 

 

Nezabudnuteľný zážitok si určite odnáša aj päť odvážnych Sloveniek: Lívia Pristáčová, Terézia Čačíková, Anna Kováčová, Lea Ocilková, Natália Nociarová, ktoré boli súčasťou umeleckej skupiny Ensamble 23 a ich choreografie ste mohli vidieť počas otváracieho ceremoniálu a krížovej cesty. 

Slovenskú výpravu koordinoval jedenásť členný slovenský organizačný tím pod vedením o. Matúša Reinera, tajomníka Rady pre mládež a univerzity pri KBS a 20 koordinátorov diecéznych skupín, ktorí sa snažili vytvoriť podmienky, aby zo Slovenska mohlo ísť čo najväčšie množstvo mladých a mohli sa zúćastniť tejto púte. 

Za službu, ktorú vykonali im veľmi ďakujeme. 

 

Pápež František po záverečnej svätej omši pozval všetkých prítomných sláviť Jubilejný rok Cirkvi, ktorý sa bude konať v Ríme pod názvom Pútnici nájde v roku 2025. 

A v roku 2027 sú všetci mladí pozvaní na Svetové dni mládeže do mesta Soul v Južnej Kórei. „Keď sme prišli do Lisabonu, počuli sme predpoklad, že budúcim dejiskom SDM bude Soul. A stalo sa tak. Soul bude pre našich mladých určite obrovskou výzvou. Bude to púť v pravom zmysle slova do pre nás nie úplne známej krajiny. Ale veríme, že do krajiny, kde cez Svätého Otca pozýva Ježiš," povedal pre TK KBS Matúš Reiner.

 

„Svetové dni mládeže sa po 32 rokoch opäť uskutočnia v Ázii. Je to veľká príležitosť pre nás všetkých," povedal pre VaticanNews arcibiskup Soulu Peter Chung Soon-taick.
 

Všetky príhovory pápeža Františka zo SDM ako aj svedectvá našich mladých pútnikov budeme postupne pridávať na našej webovej stránke. 

Ak ste neboli na SDM a chcete zažiť trošku z ich atmosféry alebo si ju pripomenúť sledujte magazíny a priame prenosy z Lisabonu v archíve TV LUX.