Zasadnutia Rady pre mládež

Členovia Rady pre mládež a univerzity KBS, ktorá pozostáva z kňazov aj laikov z celého Slovenska, sa stretávajú každoročne tri krát v roku. Prinášame Vám správy z niektorých stretnutí členov rady.

ROK 2024

Február 2024

Skalka nad Váhom 7. februára (TK KBS) V Skalke nad Váhom sa stretli členovia Rady pre mládež a univerzity KBS na prvom zasadnutí v tomto kalendárnom roku. Spolu sa stretlo 37 zástupcov diecéz, eparchií a organizácií pracujúcich s mládežou. Tajomník Rady pre mládež Matúš Reiner prítomných pozval ich k budovaniu jednoty cez spoločné kráčanie v témach, ktoré vybral Svätý Otec ako prípravu na Jubilejný rok 2025. Hovorilo sa aj o prvých informáciách o stretnutí mladých v Ríme v Jubilejnom roku. Všetky informácie budú postupne zverejnené na stránke www.svetovednimladeze.sk. Po prestávke plénum privítalo zástupcov z projektu Mladé srdce. Je to projekt, ktorý zastrešuje eRKo a formuje a oživuje farnosti cez prácu s deťmi a mládežou. Okrem doterajších výstupov priniesli erkári aj možnosť stať sa partnerom projektu Mladého srdca 2, ktorý je jeho prirodzeným pokračovaním. Plénum túto ponuku prijalo. Viac o projekte Mladé srdce sa môžete dozvedieť na tejto webstránke. Tajomník Matúš Reiner pozval zhromaždených do pracovných skupiniek, kde sa zamýšľali nad piatimi otázkami, ktoré vo svojom prieskume priniesla CCEE (Rada európskych biskupských konferencií) Výstup z týchto otázok musí sekretariát Rady pre mládež a univerzity odovzdať najneskôr do konca apríla kancelárii CCEE. Počas obednej prestávky v neformálnom duchu Matúš Reiner odovzdal nové dekréty všetkým zúčastneným členom Rady. Zasadnutie ďalej pokračovalo predstavením podujatí, ktoré pripravujú jednotlivé diecézy, eparchie a organizácie. Tajomník Rady pre mládež a univerzity ukončil stretnutie poďakovaním za všetku prácu, ktorú neúnavne členovia Rady robia pre mladých na Slovensku. „Patrí Vám veľké ďakujem za to, že tak neúnavne pracujete pre mladých na Slovensku. V tejto dobe plnej beznádeje a zmätku ste medzi mladými veľkým svetlom,“ povedal Matúš Reiner. Zhromaždeniu dal na záver požehnanie Mons. Tomáš Galis.

Nasledujúce zasadnutie sa bude konať 28. mája 2024 v Zákopčí v novom mládežníckom centre žilinskej diecézy – Domčeku na Skalke.

ROK 2023

November 2023

V Pastoračnom centre blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom sa 7.11. 2023 konalo posledné zasadnutie Rady pre mládež a univerzity pri KBS v tomto roku. Stretlo sa 33 zástupcov z diecéz, eparchií  a organizácií, ktorí pracujú s mládežou na Slovensku. Zasadnutie viedol tajomník Rady pre mládež a univerzity Mgr. Matúš Reiner pod vedením predsedu Rady Mons. Tomáša  Galisa. Radu účastníci otvorili spoločnou modlitbou z liturgie hodín. Všetkých delegátov privítal Mgr. Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra bl. Anny Kolesárovej. Okrem aktuálnych  informácii o prístavbe novej časti centra, vyzval účastníkov k vnímaniu duchovného bohatstva, ktoré toto miesto nesie.  Mgr. Matúš Reiner, pozval všetkých zapojiť sa do aktivít Týždňa Cirkvi pre mládež , ktorý sa uskutoční od 20.-26.11.2023. Všetky informácie ako aj materiály môžete nájsť  na web stránke: Týždeň Cirkvi pre mládež - Svetové dni mládeže (svetovednimladeze.sk) Účastníkom bola predstavená aj základná myšlienka Jubilejného roka 2025, ktorý nesie motto Pútnici nádeje.  V krátkom vstupe sa zasadnutie vrátilo aj k zhodnoteniu SDM 2023, ktoré sa konalo v Lisabone.  Zasadnutie zakončil Mons. Tomáš Galis, poďakovaním všetkým zúčastneným a špeciálne o. Jurajovi Schindlerovi a donovi Jánovi Holubčíkovi, ktorí na základe nových dispozícií končia členstvo v Rade, za ich dlhoročnú a prínosnú službu. Ďalšie zasadnutie Rady sa bude konať 6.2.2024 v Skalke pri Trenčíne. Ak Vás zaujíma via ohľadom zasadnutia Rady prečítajte si  

Máj 2023

Vo Važci v DCVČ sa 23.5.2023 konalo druhé tohtoročné zasadnutie Rady pre mládež a univerzity pri KBS. Zúčastnilo sa ho 27 účastníkov. Ústrednou témou zasadnutia bola otázka stability a večnosti, ktorá je v protiklade s trendom dnešnej rýchlo meniacej sa doby. Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež a univerzity pri KBS to v úvode zasadnutia vyjadril slovami: „Dnešná doba má nálepku tekutej doby a všetko je nestále a neisté. Čo je to pevné v našich životoch pri práci s mladými, čo bude stále aktuálne, aj keď sa doba zmení akokoľvek? Potrebujeme spoločne spoznávať, že je tu Kristus, ktorý sa nemení a prinášať túto istotu mladým.“ Zasadnutie pokračovalo dvoma impulzmi. Prvý predniesol Július Slovák. Upriamil pozornosť na Dávida, ktorý sa nebál a vystúpil proti Goliášovi aj napriek tomu, že bol mladý a nebol skúseným bojovníkom.. „Myslím si, že pokorné a jednoduché srdce je najlepšia kvalifikácia na zabitie „goliášov“ dnešnej doby.“  Ukončil svoje rozprávanie riaditeľ Godzone projektu. Druhým impulzom prítomných previedol  o. Marek Varga, tajomník Rady pre univerzity. „Evanjelizácia nie je marketingom. Nesmieme si to mýliť. Je to umenie osloviť mladého človeka a pozvať ho do vzťahu s Bohom, ktorý má byť o hľadaní a objavovaní Boha.“ Stretnutie ďalej pokračovalo pracovnými otázkami, ktoré vyplynuli z predchádzajúcich stretnutí. Cez dotazník prítomní hľadali, ktoré témy a hodnoty nikdy nemôžeme zanedbať v práci s mládežou. Riešilo sa fungovanie centier pre mládež a zmena celoslovenského futsalového turnaja na florbalový. V nadpolovičnej väčšine prítomní členovia Rady potvrdili túto zmenu. Aplikovať by sa mala už tento rok. Turnaj sa bude konať v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež a po spoločnej dohode organizátorom tohto podujatia sa stala Banskobystrická diecéza.  Po obednej prestávke tajomník Rady pre mládež priniesol aktuality zo sekretariátu. Povzbudil členov, aby si informácie, ktoré prinesieme na zasadnutí Rady si nenechávali pre seba, ale aby ich posúvali svojím spolupracovníkom v diecézach a organizáciách.. Posledným bodom programu bolo predstavenie a hodnotenie aktivít jednotlivých diecéz a organizácií. Nasledujúce mesiace nás čaká bohatý program v rámci celého Slovenska. Informácie o týchto podujatiach môžete hľadať na facebookovej  stránke Rada pre mládež a univerzity. Ďalšie zasadnutie Rady pre mládež a univerzity pri KBS je naplánované na 7.11.2023 v Pastoračnom centre Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom

 

Február 2023

Prvé tohtoročné zasadnutie Rady pre mládež a univerzity pri KBS sa konalo v Pastoračnom centre blahoslavenej Anky Kolesárovej v Obišovciach. Zúčastnilo sa ho 24 jej členov. Stretnutie otvoril o. Matúš Reiner krátkym privítaním a modlitbou liturgie hodín. Tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS vo svojom príhovore predstavil a zhrnul pracovný materiál, ktorý vznikol na tohtoročnom stretnutí biskupov s laikmi, kňazmi a zasvätenými osobami v Nimnici. Jeho témou bolo “Ako byť synodálnou Cirkvou?”. Následne sa pokračovalo vstupom niekoľkých členov Rady, ktorí pozdieľali svoj pohľad na bohatstvo, úskalia, ale aj potenciál pracovníkov s mládežou na Slovensku. Tajomník následne pozval členov Rady do diskusných skupiniek, kde sa mali spoločne zamyslieť nad otázkami, ako tieto podnety implementovať do programu Rady pre mládež. Popoludňajší blok bol rozdelený na dve časti. V prvej časti sa predstavili Svetové dní mládeže v Lisabone a v krátkej prezentácií boli zhrnuté informácie ohľadom registrácie, dní v diecézach, programu a duchovnej prípravy pred SDM s názvom Rise up! (Vstaň). Všetky potrebné informácie k SDM sú k dispozícii na stránke www.svetovednimladeze.sk Podujatie sa plynule preklopilo do zhrnutia aktivít v rámci jednotlivých organizácií a diecéz. Na záver stretnutia sa otec biskup poďakoval Monike Kolárikovej za jej dlhoročnú službu ako adminstrátroky Rady pre mládež a univerzity a zasadnutie ukončil požehnaním. Ďalšie plánované zasadnutie Rady bude 23.mája 2023 v DCVČ vo Važci.

 

ROK 2022

Október 2022

Dňa 8.11. 2022 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej voli uskutočnilo posledné zasadnutie Rady pre mládež a univerzity KBS (ďalej len Rada) v tomto roku. Stretnutia sa zúčastnilo 27 členov Rady.V úvode prítomných privítal predseda Rady žilinský biskup Tomáš Galis úvodnou modlitbou a tajomník Rady o. Matúš Reiner s príhovorom odvolávajúcim sa na posolstvo Svätého Otca k aktuálnemu Svetovému dňu mládeže: “Potrebujeme zažiť vzkrieseného Krista vo svojom živote a dovoliť tomuto stretnutiu, aby nás premieňalo na ceste s Ním.” Stretnutie pokračovalo editovaním a schvaľovaním nového štatútu Rady. Zároveň sa predstavila príprava a organizácia na Svetové dni mládeže. Tieto sa uskutočnia v auguste budúceho roka v Lisabone. Hodnotilo sa aj uplynulé Národné stretnutie mládeže T22 a ostatné aktivity spolupracujúcich organizácií a stav mládeže na Slovensku. Diecézy a organizácie predstavili programy na nadchádzajúci Týždeň Cirkvi pre mládež, všetky informácie o tomto týždni budú dostupné na https://erko.sk/tyzdenpremladez/

 

Máj 2022

V Trenčíne pri Skalke sa uskutočnilo druhé zasadnutie Rady pre mládež a univerzity KBS v tomto roku. Stretnutia sa zúčastnilo 32 zástupcov z diecéz a spolupracujúcich organizácií. Najprv sa prítomným prihovoril otec biskup Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS. Úvodné zamyslenie si pripravil kňaz Rožňavskej diecézy Ján Horvát. Podujatie sa v prvej časti venovalo príprave Národného stretnutia mládeže T22, ktoré sa uskutoční 28.-31. 7.2022 v Trenčíne. Bol predstavený program NSM a pozvánka do spolupráce pri materiálno technickom zabezpečení podujatia. Zároveň všetci členovia Rady boli pozvaní na T22. V ďalšom bode Daniel Lysý zhrnul poznatky z poslednej konferencii o mládeži, ktorá mala názov Dnešní mladí pre zajtrajšok Cirkvi. Zaznela aj výzva, aby sme to boli my, ktorí vytvárame trendy mladých a nielen hodnotili spätne, kam mladí kráčajú.  V popoludňajšom bloku predstavili diecézy a organizácie uplynulé a pripravované aktivity.

 

Január 2022

Prvé tohtoročné zasadnutie Rady pre mládež a univerzity KBS sa konalo v DCM Premeny vo Važci. Zasadnutie bolo rozdelené na tri časti. V prvej časti stretnutia odznela modlitba predsedu Rady otca biskupa Tomáša Galisa a príhovor dona Jána Holubčíka, ktorý pripomenul, že ak mladým neprinášame Krista, nedávame im nič. Stretnutie pokračovalo príhovorom otca Matúša Reinera tajomníka Rady pre mládež ohľadne spoločného pastoračného plánovania, ktoré vyústilo do pracovných skupín. Závery zo skupín boli posunuté sekretariátu Rady, ktorý z nich pripraví ďalšie podklady na nasledujúce stretnutie. Druhá časť zasadnutia sa niesla v duchu príprav Národného stretnutia mládeže T22. Pavol Danko (režisér programu národného stretnutia mládeže) pripravil a predstavil ďalšiu katechézu z duchovnej prípravy Výšiny a načrtol víziu a štruktúru programu. Tajomník Rady predstavil propagáciu, verejnú zbierku a spustenie registrácie na národné stretnutie mládeže Tieto aktivity odštartujú 22.2.2022. Predstavil sa aj program konferencie o mládeži, ktorá sa uskutoční 24.3.2022 v Badíne. V závere stretnutia sa spolupracovníci Rady podelili o ich pripravované a uplynulé aktivity, organizácia Erko predstavila pokračovanie projektu Mladé srdce, saleziáni pripravili príručku a zároveň digitálnu biblickú olympiádu Bibliq.

 

ROK 2021

Október 2021

Dňa 5. októbra 2021 sa vo Vysokej nad Uhom stretli členovia Rady pre mládež a univerzity KBS. Počas utorkového zasadnutia hodnotili podujatie so Svätým Otcom na štadióne Lokomotíva, kde sa pápež stretol s mladými a spoločne si zopakovali niektoré nosné myšlienky stretnutia. Zároveň sa vyjadril tajomník Rady k nadchádzajúcim Svetovým dňom mládeže, ktoré sa uskutočnia v Lisabone v roku 2022: „Spolu s mnohými mladými z celého sveta sme sa potešili, že naši priatelia z Portugalska zverejnia dátum Svetových dní mládeže. Dlho sme naň čakali. Pomôže nám sústrediť naše sily už so zameraním na konkrétny čas. Chceme, aby na Svetových dňoch mládeže v Lisabone nechýbali ani mladí pútnici zo Slovenska a zažili radosť zo spoločenstva Cirkvi a atmosféru, ktorej kúsok sme mohli zažiť so Svätým Otcom počas jeho návštevy na Slovensku.“ Predskokanom Svetových dní mládeže bude na Slovensku národné stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční v Trenčíne posledný júlový týždeň budúceho roka. Počas zasadnutia okrem riešenia organizačných úloh, bola predstavená duchovná príprava na národné stretnutie mládeže, ktorá sa spustí počas Týždňa Cirkvi pre mládež. Zároveň diecézy a organizácie  predstavili iné projekty, ktoré sa v tomto týždni spustia, ako napríklad TUMBA – týždeň úloh mladých Bratislavskej arcidiecézy, Mladé srdce projekt Erka, ale aj tradičná Godzone tour. Najbližšie zasadnutie Rady pre mládež sa uskutoční v januári 2022

 

Mimoriadne zasadnutie - August 2021

Dňa 21. 7. 2021 prostredníctvom zoomu sa stretli členovia Rady pre mládež a univerzity KBS na mimoriadnom zasadnutí. Predmetom stretnutia bola otázka propagovania prípravných katechéz pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku.

 

 Jún 2021

Dňa 8.6. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Rady pre mládež a univerzity KBS v Žiline. Na tomto stretnutí sa zúčastnili zástupcovia diecéz, eparchií, mládežníckych organizácií.  Zasadnutie malo dva bloky, v prvom bloku členom Rady predstavili saleziáni z projektu Cesty zrenia tému O zmene mladých po lockdowne a členovia Rady spoločne hľadali, akým spôsobom možno sprevádzať mladých ľudí po ich novej skúsenosti. V druhom bloku sa členovia venovali prezentácií dokumentu od Kongregácie pre laikov, rodinu a život, ktorá  vydala Pastoračné pokyny pre slávenie Svetových dní mládeže na úrovni miestnych cirkví, predstaveniu nových aktivít v organizáciách a zároveň sa podelili o pastoračné skúsenosti z posledného roka. Ďalšie zasadnutie v prípade priaznivých epidemických opatrení sa uskutoční v októbri vo Vysokej nad Uhom. 

 

Marec 2021

Členovia Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa dnes, v utorok 16. marca 2021, zišli na online zasadnutí. Rada pozostáva z kňazov a laikov z celého Slovenska, ktorí sa zaoberajú pastoráciou mládeže. Stretnutie prebiehalo online formou. Na úvod sa prihovoril tajomník Rady Matúš Reiner, ktorý povzbudil účastníkov k žitiu v prítomnosti a vnímaní každého stretnutia ako daru, ktorý nám bol daný. 

Zasadnutie pokračovalo v troch blokoch. V prvom sa účastníci Rady podelili o ich skúsenosti z pastorácie, ich snaženia kráčať s mladými aj počas pandémie a ako na ich činnosť vplýva situácia s Covidom-19. V ďalšom bloku tajomník Rady Matúš Reiner mal vstup s témou Misijná synodalita. Hovoril  o skúsenosti z medzinárodného stretnutia pracovníkov s mládežou s názvom "Z Panamy do Lisabonu", kde túto víziu misijnej synodality, prezentovala sr. Nathalie Bequart (podtajomníčka generálneho sekretariátu Biskupskej synody). Členovia Rady následne hľadali spôsob, ako tieto myšlienky implementovať do pastorácie mládeže na Slovensku. 

V poslednej časti mali slovo členovia Rady. Prezentovali svoje aktivity. Arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach chystá na sociálnej sieti duchovnú obnovu pre mladých „Trpezlivosť v utrpení“.  Erko predstavilo projekt pre farnosti s názvom Mladé srdce, ktorý je určený pre rozvoj pastorácie detí vo farnostiach. Saleziáni v spolupráci s viacerými kňazskými seminármi spomenuli svoju aplikáciu Zamyslenia, ktorá sa stále teší obľube a aj vďaka spolupráci viacerých subjektov, môže naďalej pokračovať. Tiež spomenuli inciatívu Oratko online, ktorá má už ročné pôsobenie a pôstne zamyslenia projektu Forty for you. 

Záver stretnutia bol sprevádzaný modlitbou a požehnaním. Ďalšie stretnutie je naplánované na 8. júna 2021. 

 

 

ROK 2020

Február 2020

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa zišla v utorok 25. februára 2029 v Bratislave. Prvé tohtoročné zasadnutie sa konalo v Diecéznom centre mládeže Vinica v Rači. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia diecéz a organizácií zaoberajúcich sa mládežou. 

Na úvod sa prihovoril predseda Rady, žilinský biskup Monos. Tomáš Galis modlitbou a kňaz Juraj Karcol duchovným zamyslením, v ktorom sa venoval otázke: „Čo sa my učíme od Boha?“. Program pokračoval v troch ďalších blokoch. V prvom vyzval tajomník Rady Matúš Reiner spolupracovníkov do otvorenosti a pozval ich do hľadania odpovedí na otázky: Ako pomôcť mladému človeku k väčšej zakorenenosti a stabilite a ako motivovať mladého človeka vo väčšej úcte k eucharistii.

V druhom bloku  sa venovali zhodnoteniu uplynulých aktivít. Zástupcovia Spišskej diecézy zhodnotili priebeh futsalového turnaja, ktorý sa odohral 16. novembra 2019 v Rabči, Július Slovák predstavil priebeh uplynulej Godzone tour. Koordinátori diecéz sa zamerali na pripravované stretnutia mládeže vo svojich diecézach a saleziáni na nadchádzajúcu pôstnu prípravu pre mladých Forty For You a letný festival Lumen v Trnave. V bloku pripravovaných aktivít sa venovali členovia Rady pozvaním na 52. medzinárodný Eucharistický kongres v Budapešti, ktorý sa uskutoční 13. - 20. septembra 2020.

Stretnutie ukončil biskup Galis a poďakoval všetkým účastníkom za ich kreativitu. Najbližšie zasadnutie Rady bude v máji v Pastoračnom centrum bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

 

ROK 2019

Október 2019

Členovia Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska sa v utorok 1. októbra 2019 stretli vo Važci na pracovnom stretnutí. Úvodným slovom ho otvoril tajomník Rady otec Matúš Reiner a otec Erich Eštvan povzbudil zástupcov duchovným zamyslením. Následne sa vo víziových skupinách zamýšľali nad tým ako evanjelizovať mladých na periférií Cirkvi, snažili sa pomenovať konkrétne kroky ako vychádzať z vlastnej uzavretosti a vstupovať do dialógu s mladými.

Zasadanie pokračovalo zhodnotením aktivít, ktoré prebehli v poslednom období v daných organizáciách ako Cliptime, Národný pochod za život, AABB – stretnutie animátorov zo saleziánskeho prostredia, Celoslovenské stretnutie Erkárov a iné. V ďalšej časti sa členovia Rady zaoberali prípravou aktivít, ktoré  sa uskutočnia v Týždni Cirkvi pre mládež: Godzone tour, Futsalový turnaj a prípravou katechéz inšpirovaných exhortáciou Christus vivit.

V závere bol predstavený portál www.katechezy.sk a členovia Rady boli pozvaní do spolupráce na jeho tvorbe. Stretnutie ukončil otec biskup Tomáš Galis modlitbou a požehnaním.

 

Jún 2019

V Diecéznom centre mládeže Vinica v Bratislave - Rači sa v utorok 11. júna 2019 konalo pracovné zasadnutie Rady pre mládež a univerzity KBS. Zasadnutie začalo úvodnou modlitbou žilinského biskupa a predsedu Rady Mons. Tomáša Galisa a povzbudením od kňaza Mareka Rojáka.V ďalšej časti stretnutia sa členovia Rady zamýšľali nad motiváciou mladých ľudí do služby na diecéznej úrovni a príprave ďalších krokov do tejto pastoračnej výzvy. Zasadnutie pokračovalo diskusiou, kde zástupcovia jednotlivých diecéz hodnotili uplynulé diecézne stretnutia mládeže, ktoré sa konali počas kvetných víkendov. Don Ján Holubčík zhodnotil priebeh festivalu Lumen, Soňa Valachová Godzone konferenciu, Pavol Hudák priblížil púte k pútnickému miestu blahoslavenej Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Konštatovali, že počty mladých na týchto podujatiach narastajú. Záverečná časť sa niesla v príprave nadchádzajúcej konferencie o mládeži v Badíne. Konferencia s názvom: Predstavenie dokumentu Christus vivit sa uskutoční 26. júna 2019 v Kňazskom seminári v Badíne.Najbližšie Zasadanie Rady pre mládež a univerzity sa uskutoční 1. októbra 2019 vo Važci.

Február 2019

V utorok 26. februára 2019 sa členovia Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) stretli v Dvoriankach v Centre pre mládež Košickej eparchie v Dvoriankach. Členmi rady sú zástupcovia jednotlivých diecéz a mládežníckych organizácií z celého Slovenska. Na prvom tohtoročnom stretnutí hodnotili posledné akcie a venovali sa príprave nových. Stretnutie úvodným zamyslením uviedol vzácny hosť, košický eparcha Milan Chautur. Následne celé zasadanie, ktoré  bolo  rozdelené do troch blokov, viedol tajomník Rady Ondrej Chrvala. V prvom bloku pracovali v skupinkách a venovali sa vízií Rady pre mládež a univerzity KBS. V ďalšom bode programu zhodnotili Týždeň Cirkvi pre mladých (futsalový turnaj, Godzone tour), Svetové dni mládeže v Paname. Tretí blok sa niesol v duchu príprav aktivít a činností, ktoré budú v blízkej budúcnosti - Diecézne stretnutia mládeže, Fórum mladých, Konferencia o mládeži. Zástupcovia diecéz a organizácií pozvali ostatných členov Rady na aktivity, ktoré plánujú organizovať. V závere otec biskup Galis poďakoval otcovi Ondrejovi Chrvalovi za jeho službu tajomníka a poprial mu veľa Božieho požehnania a milostí na jeho novom pôsobisku. Ďalšie stretnutia Rady sa uskutočnia v júni v Bratislave a v októbri vo Važci.

 

ROK 2018

Február 2018

Dňa 7.2.2018 sa konalo Zasadanie Rady pre mládež a univerzity KBS. Zasadanie v prvej časti malo hodnotiaci charakter uplynulých aktivít. Druhej časti stretnutia sa členovia Rady pre mládež venovali príprave následných činností - diecéznych stretnutí mládeže a Národného stretnutia mládeže P18 viac info : https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180208015

 

ROK 2016

Zasadnutie v Rožňave

 

ROK 2015

Na februárovom zasadnutí Rady pre mládež a univerzity KBS nechýbal zahraničný hosť. Novinky z príprav Svetových dní mládeže (SDM), ktoré sa budú konať v roku 2016 v susednom Poľsku, prišla predstaviť členka organizačného tímu z Krakova Dorota Abdelmoula. Počas stretnutia spustili organizátori aj verejnú zbierku na podporu Národného stretnutia mládeže P15.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2014

Tridsať zástupcov diecéz z radov kňazov a laikov sa stretlo na zasadnutí Rady pre mládež a univerzity KBS. Konalo sa v Diecéznom centre mládeže Premeny vo Važci pod vedením predsedu Rady Mons. Tomáša Galisa. 
Viac informácií o zasadnutí si môžete prečítať na stránkach Národného stretnutia mládeže, alebo na TK KBS